O stowarzyszeniu

W dniu 7 listopada 2013 roku  odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym  21 osób podjęło uchwałę o powołaniu  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej uzyskało osobowość prawną  w dniu 13 lutego 2014r i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498068.

Wśród członków stowarzyszenia znajdują się  rzeczoznawcy o dużym stażu zawodowym  oraz grupa młodych rzeczoznawców, którzy pragną realizować się w tym zawodzie  i  mają swoją wizję, jak również oczekiwania.

Stowarzyszenie wchodzi w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Celami statutowymi Stowarzyszenia jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, dbanie o wysoki poziom etyczny i kwalifikacje członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec organów władz państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych, sądownictwa i szkolnictwa.

 Na dzień dzisiejszy są one realizowane przez:

  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów;
  • współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w szczególności w zakresie opiniowania uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości;
  • promowanie działalności członków stowarzyszenia;
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem;
  • reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich uzasadnionych interesów zawodowych;
  • udzielanie członkom pomocy prawnej i zawodowej;
  • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych działań popularyzujących cel Stowarzyszenia;
  • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
  • opiniowanie spornych opracowań w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

Jesteśmy przekonani,  że nasza działalność  spotka się z licznym zainteresowaniem środowiska rzeczoznawców majątkowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwa Łodzi.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO