Praktyki

Pełnomocnikiem d/s praktyk zawodowych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej jest Marlena Wojciechowska
Pytania prosimy kierować na adres mailowy:  

I.Podstawy prawne  zasad  i organizacji  praktyki zawodowej na rzeczoznawcę majątkowego:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829).
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 328).

II.Przebieg i organizacja praktyki zawodowej: 

Zgodnie z zapisami art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.  o gospodarce nieruchomościami  jednym z kryteriów nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości osobie fizycznej, jest co  najmniej 6-miesięczna praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości (za wyjątkiem osób o których mowa w art.177 ust. 2b)

W ramach praktyki zawodowej zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości kandydat:

1) uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy, w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości;

2) samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

 1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

3) zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.

III. Wydanie dziennika praktyki zawodowej:

Przebieg praktyki zawodowej, o której mowa w art. 177 ust. 1 pkt. 5,  ustawy o gospodarce nieruchomościami jest rejestrowany w dzienniku praktyki zawodowej.

Aby otrzymać dziennik praktyk należy:

 • wypełnić wniosek (druk nr 1) - plik do wypełnienia,
 • dostarczyć odpowiednie dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej (dyplom ukończenia studiów kierunkowych, bądź dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wyższego wykształcenia),(należy dostarczyć kserokopię oraz przedłożyć oryginał do wglądu),
 • dostarczyć oświadczanie zgodnie z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plik do pobrania,
 • dostarczyć oświadczenie/zobowiązanie od opiekuna praktyk – osoby uprawnionej – wyrażające zgodę na przyjęcie kandydata na praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości (w oświadczeniu powinno być zawarte imię i nazwisko oraz miejsce zameldowania kandydata),
 • dostarczyć zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości wraz ze wskazaniem osoby/osób  uprawnionych, pod kierunkiem których, kandydat będzie odbywał praktykę zawodową  (druk nr 2) – plik do pobrania,
 • dostarczyć  zgłoszenie osób uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości (druk nr 3) – plik do pobrania,
 • dostarczyć wydruk z rejestru REGON – osoby   lub podmiotu prowadzącego praktykę zawodową (wydruk do pobrania ze strony http://stat.gov.pl/regon/),
 • dostarczyć kopię uprawnień opiekuna praktyki zawodowej,  
 • wnieść opłatę 121,40 zł. (od dnia 1 marca 2017 r. - kwota ta odpowiada 3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2016, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 09.02.2017 r.), tytułem "wydania dziennika praktyk – Imię i nazwisko" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695, Warszawa, numer konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574,
 • wnieść opłatę 500 zł tytułem "opłata koordynacyjna – Imię i nazwisko" na konto:   Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej, adres: 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A, numer konta BGŻ  68 2030 0045 1110 0000 0386 5980
 • dostarczyć kopie dowodów wpłat.

Celem weryfikacji poprawności przygotowania wszystkich dokumentów przygotowany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami można przesłać w formie elektronicznej (plik pdf) na adres pełnomocnika d/s praktyk: 

 

Załączniki:

Praktyki zawodowe - informacja PFSRM

Oświadczenie dotyczące praktyk

Druk nr 1 - wniosek

Druk nr 2 - zgłoszenie prowadzącego praktykę

Druk nr 3 - zgłoszenie osoby uprawnionej

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO